با این ستاره ها میشود راه را پیدا کرد

رازهایی در دل هرکدامشان نهفته است دلتنگیهایی و آرزوهای کوچک وبزرگ اما...

اما همه برای یک هدف به اینجا امده اند برای رسیدن به پیروزی و پیکاری که انها اسمش را جهاد اصغر مینامند و برای حرف امامشان جان میدهند

فکرهایشان زیباست استقامتشان از آن هم زیباتر من در آن زمان نبوده ام ندیدمشان اما از مردانگیشان حرفها شنیده ام سنشان زیاد نیست اما زیاد میفهمند جسه شان بزرگ نیست اما کارهای بزگی میکنند شنیده ام همه ی اینها راشنیده ام وکتابی خوانده ام که اسمش سفرنامه ی عشق است

 

/ 0 نظر / 11 بازدید